Warunki realizacji okresu kandydackiego, członkowstwa i członkowstwa wspierającego

 

Próba kandydacka

Opis

Kandydat to osoba, która świadomie wyraziła chęć wstąpienia do jednostki. Zapoznała się z warunkami próby kandydata i podjęły pierwsze działania aby spełnić wymagania do uzyskania statusu Członka Zwyczajnego. Osoba taka musi mieć ukończone 16 lat, już ukończony co najmniej 16 godzinny kurs pierwszej pomocy oraz przedstawić zgodę opiekuna prawnego w sytuacji gdy jest niepełnoletnia.

 

Warunki rozpoczęcia i zakończenia próby

 • Okres próbny trwa od 3 do 6 miesięcy i jest liczony od momentu wyrażenia chęci rozpoczęcia próby przez Kandydata i wzięcia udziału w swoim pierwszym działaniu jednostki.
 • W wyjątkowych przypadkach może zostać przedłużony do maksimum 9 miesięcy, na wniosek Kandydata do Zarządu.
 • Znalazł Lidera Zespołu, który zgodził się być opiekunem jego próby, oraz rozpocząć jego szkolenie w Zespole
 • Zrealizował wszystkie wymagania próby i przedstawił swoje osiągnięcia Liderowi Zespołu, wyraził chęć zamknięcia okresu próbnego Członkowi Zarządu.
 • Po przedstawieniu Kandydata przez Prezesa podczas spotkania klubowego, w którym brało udział przynajmniej 2/3 Klubowiczów lub drogą e-mailową podejmują oni decyzję o przyjęciu Kandydata do grona Klubowiczów lub negatywnym zamknięciu okresu próbnego.
 • W razie wątpliwości dopuszcza się możliwość określenia konkretnego zadania, którego wykonanie będzie przesądzało o tym, czy Kandydat spełnia wymagania i przyjęciu go do grona Członków Klubu lub nie.

Wymagania:

 1. Wykazał się umiejętnością symulowania podczas działań Klubu.
 2. Podczas działań Klubu wykazał się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy jednemu poszkodowanemu osiągając skuteczność 80% przynajmniej 3 razy oraz przeprowadził zgodnie z wytycznymi 5 minutową resuscytacje dorosłego i niemowlęcia na fantomie.
 3. W trakcie trwania okresu próbnego aktywnie uczestniczył w działaniach Klubu, w szczególności w spotakniach szkoleniowych na których jego obecność była powyżej 60%.
 4. Przygotował streszczenie wytycznych BLS/AED i uzyskał odpowiedzi na przygotowane do tego rozdziału wytycznych ERC pytania.
 5. Poszerzył swoją wiedzę pełniąc rolę kadry pomocniczej w co najmniej jednym kursie pierwszej pomocy
 6. Przygotował Kartę próby na II stopień w HKR Toruń.
 7. Wykazał w swoim działaniu, że rozumie Misję Klubu.

W ciągu okresu kandydackiego skompletował:

 • Teczki z materiałami ze spotkań
 • Wytycznych „Podstawowych zabiegów resuscytacyjnych osób dorosłych i użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych” Europejskiej Rady Resuscytacji
 • Materiały z Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR
 • Procedury Ratownicze jednostki
 • Nożyczki ratownicze, Apteczki osobistej
 • Ubioru do zajęć terenowych
 • Zestaw rękawiczek jednorazowych i Mini-apteczki, Karta ICE
 • Latarki czołowej

Wyciąg ze Statutu

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

 • pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat jeżeli  deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP, oraz przedstawią zgodę opiekunów prawnych
 • Członkami zwyczajnymi OSP, zostają osoby, które wyraziły chęć zostania Kandydatem na Członka OSP oraz pozytywnie ukończyły okres próby kandydackiej zatwierdzonej przez Zarząd
 • O rozpoczęcie próby Kandydackiej na Członka mogą ubiegać się osoby, które ukończyły co najmniej 16 godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • wybierać i być wybieranymi do władz OSP
 • uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
 • wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
 • korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 • używać munduru, dystynkcji i odznak.
 • rozwijać się w ramach wewnętrznego systemu szkolenia
 • uczestniczyć z ramienia jednostki w zewnętrznych kursach i ćwiczeniach
 • uzyskiwać wsparcie jednostki w szkoleniu i kompletowaniu sprzętu

Do obowiązków członka zwyczajnego  należy:

 • aktywne działanie na rzecz OSP
 • podnoszenie poziomu wiedzy ratowniczej i pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym
 • przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP
 • dbanie o mienie i dobre imię OSP
 • regularne opłacanie  składek  członkowskich.

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

 

Członkowie wspierający

Członek Wspierający to osoba, która ze względów zawodowych, prywatnych, miejsca zamieszkania lub innych przedstawionych Zarządowi nie mogąc włączyć się w życie jednostki (spotkania itp.) chce wspomagać jednostkę swoja wiedzą, możliwościami lub umiejętnościami

O status Członka Wspierającego może ubiegać się:

 • Aktywny Członek HKR Toruń
 • Osoba prawna lub fizyczna

Kryteria uzyskiwania statusu Członka Wspierającego

 1. Uzasadnienie Zarządowi konieczności przejścia do roli Członka Wspierającego
 2. Ustalenie z Radą Klubu rocznego planu zaangażowania Członka Wspierającego w życie jednostki.
 3. Listę członków wspierających weryfikuje, co pół roku Zarząd uwzględniając ich aktywność oraz wkład w pracę Klubu.

Kryteria pozytywnego zweryfikowania Członka Wspierającego

 1. Wkład w co najmniej trzy działania HKR w ciągu całego roku
 2. Ustalenie z Radą Klubu rocznego planu zaangażowania Członka Wspierającego w życie HKR Toruń.
 3. Wywiązanie się z co najmniej 60 % zobowiązań wynikających z rocznego planu zaangażowania Członka Wspierającego

 

Wyciąg ze Statutu

Członek wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i uchwałą zostanie zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.
 4. Decyzję o ustaniu Członkowstwa wspierającego podejmuje Zarząd w formie uchwały.

Członek honorowy

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla działań związanych z OSP. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 3. Decyzję o ustaniu Członkowstwa honorowego podejmuje Walne Zebranie w formie uchwały.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
 • skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje prezes OSP w następujących przypadkach:
 1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
 2. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
 3. braku czynnego udziału w życiu OSP przez okres 6 miesięcy
 4. śmierci członka.
 • wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje prezes OSP w następujących wypadkach:
 1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
 2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
 • przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 prezes umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na spotkaniu.
 • od uchwały prezesa w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do zarządu OSP, którego uchwała jest ostateczna.
 • do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw określonych  niniejszym statutem.
 • skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP oraz przedmiotów umożliwiających idnetyfikację osoby jako Członka jednostki

Członek OSP może zostać zawieszony w prawach:

 1. Decyzją prezesa OSP
 2. Na własny wniosek przedstawiony prezesowi OSP
 3. Czas trwania zawieszenia w prawach określa Prezes OSP
 4. Od decyzji Prezesa o której mowa w ust. 1, ust. 2, i ust. 3 członek OSP może odwołać się do zarządu OSP w terminie 7 dni od powiadomienia o zawieszeniu. Decyzja zarządu jest ostateczna.
 5. Zawieszenie w prawach nie zwalnia z wykonywania obowiązków określonych niniejszym statutem, regulaminami, uchwałami i zarządzeniami OSP oraz rozkazami Prezesa