Loading...

  O nas

  Kim jesteśmy:

  Zrzeszamy młodzież licealną, studentów, a także osoby pracujące. W naszą działalność zaangażowani są ratownicy medyczni, pielęgniarki, strażacy, policjanci, lekarze, instrukotrzy, ratownicy wodni czy studenci kierunków medycznych. Jednakże nie jest to żaden wymóg, mamy własny system szkolenia, a nowych Członków wysyłąmy na kursy ratownicze i inne, zgodne z ich zainteresowaniem, dzięki temu świetnie działają wśród nas studenci kierunków niemedycznych, czy licealiści, spośród których, część wybiera później życie zawodowe w służbach ratunkowych…

  Harcerski Klub Ratowniczy

  Celami KR są:

  • prowadzenie działalności mającej na celu propagowanie konieczności udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia oraz współdziałanie w tym zakresie z organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
  • kształcenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności
  • dbanie o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych, zlotów i innych zgrupowań
  • współpraca z innymi jednostkami zajmującymi się szerokopojętym bezpieczeństwem prowadząca do podnoszenia poziomu umiejętności prezentowanych przez ich członków
  • rozwijanie wśród członków HKR kultury fizycznej, zdolności przywódczych i instruktorskich
  • zwiększanie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych zrzeszonych w organizacjach harcerskich
  • rozwijanie pasji związanej z ratownictwem oraz dalsze kształcenie „Ratowników ZHP” i wspieranie ich w przekazywaniu tej wiedzy
  • podnoszenie bezpieczeństwa w jednostkach zajmujących się pracą wychowawczą
  • promowanie postaw patriotycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku Klubu, miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ZHP oraz niniejszego statutu.

  Zadania i cele wymienione wyżej HKR realizuje przez:

  • realizowanie akcji profilaktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy we współpracy z organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
  • prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów pierwszej pomocy oraz ratownictwa
  • udział w podnoszeniu bezpieczeństwa imprez masowych oraz innych wydarzeń
  • organizowanie warsztatów i innych przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu podniesienie umiejętności ratowniczych
  • prowadzenie wewnętrznego systemu szkolenia i weryfikacji Członków oraz prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego i ratowniczego członków HKR i współdziałanie z Harcerskiej Szkoły Ratownictwa w organizowaniu szkolenia funkcyjnych HKR
  • prowadzenie i organizowanie Kursów Podstaw Pierwszej Pomocy, Kursów Pierwszej Pomocy dla Przewodników, Wędrowniczych Kursów Pierwszej Pomocy, Starszoharcerskich Kursów Pierwszej Pomocy oraz innych form szkoleniowych przygotowanych przez instruktorów zrzeszonych w Klubie, opartych o doktrynę HSR
  • współpraca z Ratownikami ZHP i stwarzanie im okazji do zbierania doświadczeń oraz poszerzania zakresu wiedzy i umiejętności
  • współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność wychowawczą młodzieży i dzieci w kształceniu postaw podnoszących bezpieczeństwo innych form pracy społeczno-wychowawczej
  • współpracę z miejskimi, gminnymi i wojewódzkimi organami władzy samorządowej miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

  Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

   

  Celami stowarzyszenia są:

  • prowadzenie działalności mającej na celu propagowanie konieczności udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i Państwowym Ratownictwem Medycznym, organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
  • kształcenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności
  • szkolenie instruktorów pierwszej pomocy
  • dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności podczas imprez masowych
  • współraca z innymi jednostkami zajmującymi się szerokopojętym bezpieczeństwem prowadząca do podnoszenia poziomu umiejętności prezentowanych przez ich członków
  • udział w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
  • rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej ,zdolności przywódczych i instruktorskich
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych i zagrożeniach życia i zdrowia oraz sposobach ochrony przed nimi
  • promowanie postaw patriotycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

  Zadania i cele wymienione wyżej  ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

  • realizowanie akcji profilaktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy we współpracy z organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
  • prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów pierwszej pomocy oraz ratownictwa
  • realizowanie cyklicznych szkoleń podnoszących kompetencje instruktorskie
  • udział w podnoszeniu bezpieczeństwa imprez masowych oraz innych wydarzeń
  • organizowanie warsztatów i innych przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu podniesienie umiejętności ratowniczych
  • przygotowanie i wyposażenie swoich członków do prowadzenia działań poszukiwawczo ratowniczych oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
  • prowadzenie wewnętrznego systemu szkolenia i weryfikacji Członków oraz prowadzenie podstawowego szkolenia poszukiwawczego i ratowniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP
  • organizowanie, spośród swoich członków,  pododdziałów pożarniczych i poszukiwawczych
  • organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej  oraz przygotowywania informacji  o powyższym, a także przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków  w sprawach ochrony przeciwpożarowej i podnoszenie bezpieczeństwa ludności
  • współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność wychowawczą młodzieży i dzieci w kształceniu postaw podnoszących bezpieczeństwo innych form pracy społeczno-wychowawczej
  • współpracę z miejskimi, gminnymi i wojewódzkimi organami władzy samorządowej miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

   

   

   

  biale