Kim jesteśmy:

Zrzeszamy młodzież licealną, studentów, a także osoby pracujące. W naszą działalność zaangażowani są ratownicy medyczni, pielęgniarki, strażacy, policjanci, lekarze, instruktorzy, ratownicy wodni czy studenci kierunków medycznych. Jednakże nie jest to żaden wymóg, mamy własny system szkolenia, a nowych Członków wysyłamy na kursy ratownicze i inne, zgodne z ich zainteresowaniem, dzięki temu świetnie działają wśród nas studenci kierunków niemedycznych, czy licealiści, spośród których, część wybiera później życie zawodowe w służbach ratunkowych…

Jednostka powstała w 2003 roku, przez lata działania możemy się pochwalić dziesiątkami osób, które w ramach HKR rozwijały swoje umiejętności i działały dla dobra społeczeństwa, a przede wszystkim wieloma tysiącami osób, które w różny sposób nauczaliśmy nieść pomoc osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

Ogromną satysfakcję sprawiają nam relacje kursantów z tego jak dzięki szkoleniu udzielili komuś pomocy.

Wiedza warta życie…

Czym się zajmujemy:

Członkowie rozwijają swoją wiedzę i umiejętności podczas spotkań szkoleniowych, a także przygotowując projekty dla osób trzecich, uczestniczymy także w zewnętrznych szkoleniach, które pozwalają na poszerzanie horyzontów i zdobywanie uprawnień oraz nowych kompetencji.

Działalność HKR dla społeczeństwa można poznać w zakładce OFERTA.

Nasze osiągnięcia:

To co robimy dobrze staramy się robić jeszcze lepiej, dlatego sprawdzamy się na zawodach, a o naszych sukcesach opowiada zakładka Referencje.

Jak do nas dołączyć:

Należy kontaktować się z nami i dowiedzieć się, kiedy mamy najbliższe spotkanie oraz przeczytać zakładkę Dołącz do nas

Jak nam pomóc realizować pasję:

Niezbędne informacje znajdziecie Państwo w zakładce Współpraca , a przede wszystkim zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

Harcerski Klub Ratowniczy

Celami HKR są:

 • prowadzenie działalności mającej na celu propagowanie konieczności udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia oraz współdziałanie w tym zakresie z organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
 • kształcenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności
 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych, zlotów i innych zgrupowań
 • współpraca z innymi jednostkami zajmującymi się szerokopojętym bezpieczeństwem prowadząca do podnoszenia poziomu umiejętności prezentowanych przez ich członków
 • rozwijanie wśród członków HKR kultury fizycznej, zdolności przywódczych i instruktorskich
 • zwiększanie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych zrzeszonych w organizacjach harcerskich
 • rozwijanie pasji związanej z ratownictwem oraz dalsze kształcenie „Ratowników ZHP” i wspieranie ich w przekazywaniu tej wiedzy
 • podnoszenie bezpieczeństwa w jednostkach zajmujących się pracą wychowawczą
 • promowanie postaw patriotycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku Klubu, miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ZHP oraz niniejszego statutu.

Zadania i cele wymienione wyżej HKR realizuje przez:

 • realizowanie akcji profilaktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy we współpracy z organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
 • prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów pierwszej pomocy oraz ratownictwa
 • udział w podnoszeniu bezpieczeństwa imprez masowych oraz innych wydarzeń
 • organizowanie warsztatów i innych przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu podniesienie umiejętności ratowniczych
 • prowadzenie wewnętrznego systemu szkolenia i weryfikacji Członków oraz prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego i ratowniczego członków HKR i współdziałanie z Harcerskiej Szkoły Ratownictwa w organizowaniu szkolenia funkcyjnych HKR
 • prowadzenie i organizowanie Kursów Podstaw Pierwszej Pomocy, Kursów Pierwszej Pomocy dla Przewodników, Wędrowniczych Kursów Pierwszej Pomocy, Starszoharcerskich Kursów Pierwszej Pomocy oraz innych form szkoleniowych przygotowanych przez instruktorów zrzeszonych w Klubie, opartych o doktrynę HSR
 • współpraca z Ratownikami ZHP i stwarzanie im okazji do zbierania doświadczeń oraz poszerzania zakresu wiedzy i umiejętności
 • współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność wychowawczą młodzieży i dzieci w kształceniu postaw podnoszących bezpieczeństwo innych form pracy społeczno-wychowawczej
 • współpracę z miejskimi, gminnymi i wojewódzkimi organami władzy samorządowej miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.