Loading...

 • Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Toruń

  Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

   

  Celami stowarzyszenia są:

  • prowadzenie działalności mającej na celu propagowanie konieczności udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i Państwowym Ratownictwem Medycznym, organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
  • kształcenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności
  • szkolenie instruktorów pierwszej pomocy
  • dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności podczas imprez masowych
  • współraca z innymi jednostkami zajmującymi się szerokopojętym bezpieczeństwem prowadząca do podnoszenia poziomu umiejętności prezentowanych przez ich członków
  • udział w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
  • rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej ,zdolności przywódczych i instruktorskich
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych i zagrożeniach życia i zdrowia oraz sposobach ochrony przed nimi
  • promowanie postaw patriotycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

  Zadania i cele wymienione wyżej  ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

  • realizowanie akcji profilaktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy we współpracy z organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
  • prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów pierwszej pomocy oraz ratownictwa
  • realizowanie cyklicznych szkoleń podnoszących kompetencje instruktorskie
  • udział w podnoszeniu bezpieczeństwa imprez masowych oraz innych wydarzeń
  • organizowanie warsztatów i innych przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu podniesienie umiejętności ratowniczych
  • przygotowanie i wyposażenie swoich członków do prowadzenia działań poszukiwawczo ratowniczych oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
  • prowadzenie wewnętrznego systemu szkolenia i weryfikacji Członków oraz prowadzenie podstawowego szkolenia poszukiwawczego i ratowniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP
  • organizowanie, spośród swoich członków,  pododdziałów pożarniczych i poszukiwawczych
  • organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej  oraz przygotowywania informacji  o powyższym, a także przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków  w sprawach ochrony przeciwpożarowej i podnoszenie bezpieczeństwa ludności
  • współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność wychowawczą młodzieży i dzieci w kształceniu postaw podnoszących bezpieczeństwo innych form pracy społeczno-wychowawczej
  • współpracę z miejskimi, gminnymi i wojewódzkimi organami władzy samorządowej miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.