Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

 

Celami stowarzyszenia są:

 • prowadzenie działalności mającej na celu propagowanie konieczności udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i Państwowym Ratownictwem Medycznym, organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
 • kształcenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności
 • szkolenie instruktorów pierwszej pomocy
 • dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności podczas imprez masowych
 • współraca z innymi jednostkami zajmującymi się szerokopojętym bezpieczeństwem prowadząca do podnoszenia poziomu umiejętności prezentowanych przez ich członków
 • udział w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej ,zdolności przywódczych i instruktorskich
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych i zagrożeniach życia i zdrowia oraz sposobach ochrony przed nimi
 • promowanie postaw patriotycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Zadania i cele wymienione wyżej  ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

 • realizowanie akcji profilaktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy we współpracy z organami samorządowymi i innymi podmiotami oraz organizacjami pożytku publicznego
 • prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów pierwszej pomocy oraz ratownictwa
 • realizowanie cyklicznych szkoleń podnoszących kompetencje instruktorskie
 • udział w podnoszeniu bezpieczeństwa imprez masowych oraz innych wydarzeń
 • organizowanie warsztatów i innych przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu podniesienie umiejętności ratowniczych
 • przygotowanie i wyposażenie swoich członków do prowadzenia działań poszukiwawczo ratowniczych oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • prowadzenie wewnętrznego systemu szkolenia i weryfikacji Członków oraz prowadzenie podstawowego szkolenia poszukiwawczego i ratowniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP
 • organizowanie, spośród swoich członków,  pododdziałów pożarniczych i poszukiwawczych
 • organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej  oraz przygotowywania informacji  o powyższym, a także przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków  w sprawach ochrony przeciwpożarowej i podnoszenie bezpieczeństwa ludności
 • współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność wychowawczą młodzieży i dzieci w kształceniu postaw podnoszących bezpieczeństwo innych form pracy społeczno-wychowawczej
 • współpracę z miejskimi, gminnymi i wojewódzkimi organami władzy samorządowej miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.