zaproszenie-uczestnicy

 

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników:

Formularz Zgłoszeniowy IV TMR

Prosimy o uzupełnienie i przesłanie go na email: tmr@hkrtorun.unixstorm.org

 

logo_tmr_czarne_kolo

Regulamin

IV TORUŃSKICH MANEWRÓW RATOWNICZYCH

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w IV Toruńskich Manewrach Ratowniczych zwanymi dalej TMR lub Manewrami.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora, uczestników , pozorantów, kadry pomocniczej, sędziów oraz wszystkich osób przebywających na terenie Manewrów za zgodą Komendy Manewrów.

 

 1. Organizatorzy

Organizatorem IV Toruńskich Manewrów Ratowniczych jest Harcerski Klub Ratowniczy Toruń, oraz Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP Toruń

 

 • Termin i miejsce Zawodów

ZOSTANĄ PODANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE

W przypadku potrzeby noclegu prosimy o jak najszybszą informację – liczba miejsc jest ograniczona.

 

 1. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym, integracja środowisk ratowniczych oraz:

 • wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa wśród wolontariuszy organizacji zajmujących się ratownictwem,
 • współpraca z wolontariuszami – ratownikami w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z Ratownikami z innych jednostek
 • doskonalenie umiejętności pracy w ruinach, terenie zalesionym i z przeszkodami wodnymi
 • podniesienie umiejętności działania w wypadkach z dużą liczbą poszkodowanych
 • podniesienie umiejętności prowadzenia działań poszukiwawczo ratowniczych

 

Celami festynu odbywającego się przy okazji Manewrów

 • popularyzacja profilaktyki przeciwpożarowej i ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, nauki i pracy,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zachowań opartych na humanitarnych normach moralnych, w tym nawyków udzielania pierwszej pomocy w czasie nagłego zagrożenia życia, zdrowia oraz zagrożenia środowiska i mienia,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej i służb ratowniczych.
 • upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy o działalności Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Pogotowiu Ratunkowym i innych podmiotach realizujących działania ratownicze lub działających na rzecz ochrony ludności

 

Celami imprezy historycznej są:

 • upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy o toruńskich fortyfikacjach i zachęcenie do aktywności na świeżym powietrzu
 • uświadomienie gościom imprezy postępu jaki poczyniła medycyna od czasów świetności fortu, dzięki pokazowi ówczesnej sali operacyjnej i pokazom sprzętu ratowniczego

 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia na Zawody odbywają się wyłącznie za pomocą formularza
 2. Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 18 sierpnia 2016 r.
 3. Poprzez zgłoszenie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Zawodach po otrzymaniu przez Biuro Manewrów potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego zostanie przesłane szefowi patrolu drogą elektroniczną.

 Wpisowe

 1. Inwestycja w udział w Zawodach wynosi odpowiednio:
  • 150 zł/os. do 1.07
  • 170 zł/os. do 1.08
  • 200 zł/os. do 18.08
  • 100 zł/os. Opiekunowie, fotografowie nie będący członkami zespołów, płatne do dnia 18 sierpnia 2016 r.
 2. Dokonane wpisowe zostanie w pełni zwrócone w przypadku rezygnacji zespołu z udziału w TMR zgłoszonej do dnia 01.08.2016.
 3. Wpisowe należy uiścić na konto Manewrów:

Tytułem: HKR TMR, nazwa zespołu, ilość osób

Odbiorca: HKR i OSP Toruń

 1. Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń
  numer konta: 13 1090 1506 0000 0000 5002 0225

REGON: 340245801
KRS: 0000268190

NIP: 967-125-40-11

Bank BZ WBK S.A.

 1. Potwierdzenie dokonania przelewu lub złożenia dyspozycji jego dokonania należy przesłać odpowiednio, w terminie do dnia 1.07/1.08/18 sierpnia 2016 r., na adres tmr@hkrtorun.unixstorm.org, w tytule wiadomości wpisując nazwę zespołu. W załącznikach należy zamieścić kopię NNW oraz formularz zgłoszenia.
 2. W ramach wpisowego organizator zapewnia obiad i kolację w sobotę, bufet kawowy i gorący posiłek w niedzielę, oraz dokumentację zdjęciową na DVD, zajęcia programowe i nagrody dla najlepszych zespołów.
 3. Organizator NIE zapewnia noclegu dla wszystkich uczestników w jednej bazie, ale wesprze Państwa w znalezieniu miejsca o odpowiednim standardzie.

 

 1. Uczestnicy
 2. Uczestnikami Zawodów mogą być wszyscy zainteresowani, w szczególności członkowie organizacji, których cele działania związane są z ratownictwem lub pierwszą pomocą (m.in. OSP, ZSP, PSP, WSP, WOPR, GOPR, ZHR, PCK, ZHP, ZHR, Służba Maltańska, i inne).
 3. Uczestnikami Zawodów na trasie mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
 4. Uczestnicy biorąc udział w Zawodach w 4-osobowych
 5. W skład patroli biorących udział w Zawodach na trasie) może wchodzić najwyżej dwóch ratowników medycznych, dwie pielęgniarki lub dwóch lekarzy.
 6. Podczas zawodów ze względów bezpieczeństwa obowiązuje wysoka dyscyplina zajęć i bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom organizatorów i sędziów.

 

 

 1. Organizatorzy NIE zapewniają ubezpieczenia NNW uczestnikom Zawodów. Obowiązek ten spoczywa na Dowódcy zespołu.
 2. Każdy opiekun zespołu, przy rejestracji, jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu ubezpieczenia NNW.
 3. Udział w zawodach wiąże się z przebywaniem w strefie wysokiego i niskiego ciśnienia, narażeniem na stres, oddziaływanie promieniowania, pracą na wysokości, przebywaniem w ciasnych, zamkniętych pomieszczeniach, intensywnym wysiłkiem fizycznym. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, których stan zdrowia na to pozwala.
 4. Uczestnik będący pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie ma prawa uczestniczyć w zadaniach manewrów, zadaniach warsztatowych, a w szczególności w warsztatach wysokościowych i festynie dla dzieci i społeczności lokalnej.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość kontroli z wykorzystaniem alkomatu lub dostępnych testów na obecność środków psychoaktywnych, która może zostać przeprowadzona w sobotę i niedzielę przed rozpoczęciem zadań, a w budzących wątpliwości przypadkach, także w trakcie zadań. Pozytywny wynik jakiegokolwiek testu dyskwalifikuje uczestnika, a udział zespołu pozostawia do nieodwołalnej decyzji organizatora.
 6. Wszelkie wypadki i urazy należy bezzwłocznie zgłosić sędziom lub organizatorom, którzy udzielą pomocy z wykorzystaniem przeznaczonego do tego sprzętu ratowniczego.

 

 • Przebieg zawodów
 1. Zawody rozpoczynają się w sobotę 17 września 2016 r. o godz. 08:00 i kończą się w niedzielę około godz. 15:00.
 2. W dniu 16.09.2016 zapraszamy na spotkanie integracyjne oraz zwiedzanie ruin i podziemi toruńskich fortyfikacji zakończone ogniskiem.
 3. Przy rejestracji uczestnicy Zawodów powinni okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, polisę ubezpieczeniową NNW
 4. Każdy patrol otrzyma:
  1. numer startowy, który zostanie wylosowany na początku zawodów,
  2. zestaw identyfikatorów i materiałów informacyjnych
  3. tabelę czasową, w której określona będzie godzina rozpoczęcia zadania na każdym punkcie.

 

 1. Realizacja zadań praktycznych
 2. Zawodnicy mają do pokonania trasę, z rozmieszczonymi na niej tablicami i punktami. Tablice i punkty są rozmieszczone w taki sposób, aby kolejne były w miarę możliwości niewidoczne, a zespoły nie mijały się
 3. Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Na wypadek złej pogody organizatorzy są zobowiązani tak zmodyfikować trasę, aby jej pokonanie było jak najmniej uciążliwe dla uczestników
 4. Trasa Zawodów ma charakter pętli, po której poruszają się zespoły. Wszystkie zespoły rozpoczynają i kończą rywalizację równocześnie.
 5. Przed punktami znajdują się oznakowane logiem Toruńskich Manewrów Ratowniczych tablice „Punkt wyczekiwania”, przy których zespoły oczekują na pozwolenie wejścia na punkt.
 6. W czasie oceny poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania zadania, o ile sędzia nie poda informacji o parametrach medycznych, należy przyjąć te, jakie są symulowane na manekinie lub przez pozoranta.
 7. Wszystkie zabiegi nieinwazyjne w czasie zadania (np.: zabezpieczenie poszkodowanego, założenie opatrunku) należy wykonać w sposób rzeczywisty.
 8. Wszelkie zabiegi inwazyjne (np. założenie rurki ustno gardłowej) należy markować opisując słownie ich dalszą realizację, chyba że na miejscu zdarzenia znajduje się odpowiedni manekin.

 Część edukacyjna

 1. Uczestnicy mogą wypełniać Kartę Odpowiedzi Testu KPP zaznaczając na niej odpowiedzi do pytań, które znajdą na tablicach w punktach wyczekiwania.
 2. Kartę Odpowiedzi Testu KPP należy zdać do Sędziego Głównego po zakończeniu realizacji zadań praktycznych. Zespół, który udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi zostanie nagrodzony.
 3. Dla zespołów przewidujemy w sobotnie popołudnie możliwość sprawdzenia się w skoordynowanym działaniu kilku zespołów – wnioski wyciągniemy wspólnie, nie będzie to oceniane.

 Czas

 1. Patrol stawia się w gotowości do wykonania zadania o godzinie określonej w tabeli czasowej. Jeżeli patrol spóźni się o więcej niż 10 min., nie może wykonać zadania, chyba że spóźnienie wyniknęło z winy organizatora.
 2. Podczas wykonywania zadania czas jest liczony od momentu otrzymania ustnej informacji od sędziego „czas start”, chyba że w opisie zadania jest zawarta informacja „od momentu podejścia patrolu do miejsca zdarzenia”.
 3. Wykonywanie zadania może być w każdej chwili przerwane przez sędziego w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia lub życia uczestników, pozorantów lub innych osób.
 4. Czas pobytu zespołu na punkcie nie może przekroczyć 20 minut, a czas pomiędzy wejściami na kolejne stacje wynosi łącznie 30 minut.
 5. Czas liczony jest od momentu wejścia zespołu na stację. Na przeprowadzenie czynności ratowniczych zespół ma 15 minut. Sędzia na dwie minuty przed zakończeniem czasu informuje zespół o tym fakcie.
 6. Uczestnicy nie mają możliwości podjęcia decyzji o zakończeniu działań. Po zakończeniu czasu akcji sędzia przerywa ją i może dopytać zawodników o wykonane czynności.
 7. Akcja na punkcie trwa do momentu ogłoszenia przez Sędziego, że przewidziany czas upłynął lub:
  1. osiągnięcia końcowego punktu zadania (zależnie od konstrukcji zadania),
  2. popełnienia błędu krytycznego (zależnie od konstrukcji zadania),
  3. zaistnienia sytuacji, która w ocenie sędziego bezpośrednio zagraża zdrowiu i/lub życiu poszkodowanego lub ratownika lub osoby trzeciej
 8. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych lub związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

 

 1. Zasady współzawodnictwa

 

 1. Ze względu na element współzawodnictwa Sędzia nie ma prawa informować Uczestników o tym jak powinny zostać wykonane czynności, które uznał za niewykonane lub wykonane niepoprawnie.
 2. Informację o tym co było celem konkretnych zadań, jakie było na nich oczekiwane postępowanie, oraz o błędach i zachowaniach godnych naśladowania udzielą sędziowie po zakończeniu realizacji zadań podczas wspólnego omówienia.
 3. W sytuacji gdy Uczestnicy nie zgadzają się z decyzją Sędziego mogą oni wypełnić Kartę Protestu.
 4. Sędziowie udzielają informacji podczas trwania zadania tylko na wyraźną prośbę członków zespołu. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania.

 

 

 1. Na punkt wchodzi opiekun zespołu oraz zawodnicy biorący udział w akcji. Pozostałe osoby towarzyszące zespołowi (dotyczy to również ewentualnych przewodników zespołów) oczekują poza terenem stacji. Osoby te mogą przyglądać się działaniom zespołu spoza terenu stacji.
 2. Organizator dopuszcza fotografowanie i filmowanie działań zespołów na punktach przez opiekuna zespołu. Jednakże zarejestrowany materiał nie ma wpływu na ocenę zadania czy protestu, ma służyć do udokumentowania działań oraz wyciągania wniosków i optymalizację własnych działań po zakończeniu zawodów.
 3. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację oraz przebieg mistrzostw są zobowiązane do zachowania w całkowitej dyskrecji poznanych szczegółów pozorowanych urazów, które będą zainscenizowane dla zawodników, aż do chwili zakończenia Manewrów
 4. Komisja Sędziowska może odsunąć osobę nie przestrzegającą powyższych zasad od dalszej pracy podczas Manewrów

 

 1. PROTESTY

 

 1. Protesty są rozpatrywane przez Sędziego Głównego z pomocą Sędziów znajdujących się na punktach.
 2. Zespół nie zgadzający się z oceną sędziego, ma prawo odwołać się od jego decyzji. W tym celu zespół wypełnia Kartę Protestu i wręcza ją Sędziemu na następnej stacji.
 3. Wypełniony formularz protestu dotyczący ostatniej stacji, na której działa zespół,

przekazywany jest Kierownikowi tej stacji niezwłocznie po zakończeniu oceny przez

sędziego.

 1. Protesty wyjaśnia i rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne.
 2. Decyzje dotyczące protestów podawane są do ogólnej wiadomości startujących zespołów podczas omówienia oczekiwanego postępowania na punktach, przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Zawodów.

 

 • Wyposażenie patroli
 1. Obowiązkowe wyposażenie zespołu:
 2. torba wyposażona wg standardu PSP R1 oraz nosze typu deska wraz z kompletem pasów i stabilizatorów, minimum 2 szyny Krammera
 3. kask + latarka (najlepiej czołowa) dla każdego członka zespołu,
 4. wysokie buty + ubranie i rękawice do działań na gruzowisku dla każdego członka zespołu,
 5. środki ochrony własnej (maseczki, rękawiczki, gogle, rękawice robocze),
 6. telefon komórkowy dowódcy
 7. Wyposażenie dodatkowe, zalecane dla zespołów. Organizator rozumiejąc kwestie finansowe zapewni je na punktach, gdy będą one niezbędne do realizacji zadania.
  1. Środki łączności
  2. Zestaw do Triage
  3. AED treningowe
  4. Zestaw unieruchomienia pediatrycznego
  5. Kamizelka typu KED
  6. Nosze płachtowe
  7. LMA lub LT i czujnik CO2 dla dorosłych
  8. Rurka nosowo gardłowa
  9. Stazy taktyczne
  10. 2 aparaty ODO z pełną butlą
 8. Wyżej wymienione obowiązkowe wyposażenie i środki opatrunków zespół powinien posiadać w ilości wystarczającej wg zespołu do udzielenia pomocy poszkodowanym na 10 punktach z udziałem 1,2,3 lub czterech poszkodowanych.
 1. Dopuszczone są wszelkie przedmioty wykraczające poza zakres kwalifikowanej pierwszej pomocy (m.in. pulsoksymetr, ciśnieniomierz), jednak ich użycie na punktach nie będzie analizowane i oceniane.
 2. Sprzęt powinien być tak oznakowany, aby umożliwić jednoznaczną identyfikację właściciela, po zakończeniu działań skoordynowanych.
 1. ZASADY OCENY KOŃCOWEJ, NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
 1. Jako źródło zakresu wiedzy i umiejętności i prawidłowych procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy uznaje się dokumenty (dostępne u organizatora):

 

 1. Wytyczne ERC i Polskiej Rady Resuscytacji z roku 2010 i zmianami z podsumowania wytycznych 2015 dostępnymi na stronie internetowej
 2. Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków PSP, Warszawa 2010
 3. Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG z dnia 12.02.2013

„Część 5

Spis załączników

Załączniki do Zasad do organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym

Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

Załącznik nr 1 – Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Załącznik nr 2 – Zdarzenia masowe – zasady segregacji poszkodowanych.

Załącznik nr 3 – Standard wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa

medycznego.

3.1. Standard wyposażenia zestawu PSP R 1

3.3. Ramowe wymagania techniczno – użytkowe dla AED w KSRG.

Załącznik nr 5 – Ramowa procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca

potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie

niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV).

5.1 Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 8 – Porozumienie o współpracy KSRG z Lotniczym Pogotowiem

Ratunkowym.”

 1. Organizator zachęca do zapoznania z wartościowymi publikacjami:
  1. Podstawami zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych, SA PSP Kraków 2012 W.Nocoń, Kokot-Góra, A.Cytawa, P.Grzyb
  2. Procedurami współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dostępnymi na jego stronie internetowej
  3. Podręcznikiem Kwalifikowana pierwsza pomoc pod red. dr. Paciorka
  4. Wykorzystania jako publikacji pomocniczych i poszerzających wiedzę:
   1. International Trauma Life Support
   2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne wydane przez Polską Radę Resuscytacji wg wytycznych 2010 zweryfikowane ze zmianami podanymi w podsumowanie zmian wytycznych ERC 2015
 1. O zwycięstwie decyduje uzyskanie największej łącznej liczby punktów zdobytych na punktach części praktycznej.
 1. Jeżeli więcej niż jeden zespół otrzyma taką samą liczbę punktów o zwycięstwie zadecyduje liczba punktów zdobytych podczas wykonywania resuscytacji. Jeżeli to nie wskaże zwycięzcy o pierwszeństwie decyduje liczba punktów zdobytych na stacji z największą liczbą poszkodowanych.
 2. Zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy i puchary nieprzechodnie.
 3. Złamanie postanowień niniejszego regulaminu powoduje wykluczenie z udziału w Zawodach. Jeśli niniejszy regulamin złamie któryś z uczestników zawodów, może to powodować dyskwalifikację całego zespołu.
 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 2. Regulamin może ulec zmianie po uprzednim podaniu tego faktu do wiadomości uczestników.III_Torunskie_Manewry_Ratownicze_05_09_15 (181)